About

Organizer:
1895 Film Society

Co-organizer:
Bianyan Film Making Co., Ltd.
Xin Yiren Film Production Co., Ltd.
Guangdong Literary & Art Vocational College

Festival Staff:
Zhenhua Mai, Managing Director
Jack Lee, Executive Director
Haokun Gou, Program Director
Lam Can-zhao, Programmer
Jinghua Lai, Programmer
Wenhua Lai, Programmer
Qianmei Wen, Coordinator
Lv Liang, Coordinator
Huijian Qiu, Designer

Festival Office:
isffc2019@foxmail.com

Post Address:
ISFFC
Building 20, No.199 Guang Ming Nan Road,
Shiqiao, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,
China, 511400